Betonipinnat

BY40- Betonirakenteiden pinnat


Betonipintoja ja niiden laatua käsittelevä julkaisu by40, jonka aiempi versio oli vuodelta 2003, on päivitetty ja uusin julkaisu, by40 Betonirakenteiden pinnat / Luokitusohjeet 2021, on ilmestynyt toukokuussa 2021. Julkaisun päivitystä oli tekemässä laajapohjainen, alan teollisuudesta koostuva työryhmä.

Julkaisun ohjeet koskevat sellaisia betonielementtien ja paikal­la valettujen betonirakenteiden pintoja, joille asete­taan ulkonäköä koskevia vaa­timuk­sia. Ohjeita voidaan soveltaa sekä uusiin että vanhoihin betonipintoihin myös pinnoittamisen yhteydessä.

Julkaisussa annettujen ohjeiden lisäksi betonirakenteiden pintojen laatuvaatimuksia asetettaessa tai niistä sovittaessa käytetään pintamalleja ja mallielementtejä. Elementtien ja paikallavalurakenteiden pintamallien valmistukseen käytetään muotteja, joilla haluttu pintalaatutaso on saavutettavissa.

Ohjetta sovellettaessa on muistettava, että pinnan toteutuksessa on osittain kyse betonirakenteen pinnan laatuun liittyvistä teknisistä asioista, mutta suurelta osin myös arkkitehdin asettamasta visuaalisesta tavoitteesta. Tämän vuoksi pinnan yleisilmeen ja laatutason hyväksyy tavoitteen asettanut kohteen arkkitehti. Hän myös osoittaa tarvittaessa pinnan mahdolliset korjattavat alueet, jos virheet ylittävät luokitustaulukoissa esitetyt raja-arvot. Kannattaa myös muistaa, että valupintojen korjaaminen voi usein johtaa myös huonompaan lopputulokseen, kuin mitä alkuperäinen valupinta oli.

Julkaisun päivityksessä on sisältöön lisätty kokonaan uusi, saumausta koskeva osuus ja siinä tarkasteltavien asioiden kokonaisuutta laajennettu. Tässä luvussa käsitellään varsinaisten massattujen saumojen lisäksi sekä elementtirakenteisiin että paikallavaluun liittyviä valesaumoja.


Elementtien saumaa ja elementin tuuletuskotelot

Julkaisussa on myös käsitelty eri betonilaatuja ja niiden valintaa ja käyttöä sekä elementti- että paikallavalurakenteissa. 

Muottien pintamateriaaleja ja erilaisia muottikalustoja kuvaavat luvut on päivitetty kattavasti sekä kuvattu niillä toteutettuja erilaisia betonirakenteita.

Paikalla puhtaaksi valettujen pintojen käyttö on lisääntynyt erilaisten rakennusten julkisivu- tai sisäpinnoissa merkittävästi viime vuosina. Eräänä tähän vaikuttavana tekijänä on itsetiivistyvän betonin käytön yleistyminen ja sillä saavutettava hyvä pintalaatu. Tämän vuoksi julkaisuun on lisätty puhdasvalupinnan suunnittelu- ja toteutusprosessissa huomioon otettavia oleellisia osatekijöitä.


Paikallavaluseinien muottilevyjen ja muottipulttien sommittelua

Julkaisussa on esitetty laatuluokitustaulukko muottia vasten valetuille paikallavalupinnoille ja elementtipinnoille sekä muilla tekniikoilla toteutetuille elementtipinnoille. Julkaisun kaikki laatuluokitustaulukot on päivitetty ja taulukoita on myös lisätty sellaisille toteutustekniikoille, joille aiemmin taulukkoarvoja ei ollut laadittu. Taulukoita on selkeytetty poistamalla sisällöstä joitakin tarpeettomaksi osoittautuneita arvoja ja muuttamalla lukuarvojen jäsentelyä toimivammaksi. Taulukoiden lukuarvoja on tarpeellisin osin muutettu vastaamaan nykyisiä laatuvaatimuksia.


Uritettua ja värjättyä elementtijulkisivua

Osa toteutustavoista, etenkin uusista tekniikoista on edelleen sellaisia, joille taulukkoluokitusta ei pysty antamaan. Näissä tapauksissa pintalaatumäärittely on tehtävä pintamallien avulla ja yhdessä sovittujen kriteereiden perusteella.


Umbra värjättyä 3-D elementtipintaa

Lukuun muut betonipinnat, on lisätty uusilla tekniikoilla tehtäviä betonipintoja. Näitä ovat mm. lasi- tai kaakelimurskebetonipinta, Umbra- pintakäsittely, valukalvon päälle valettu betonipinta ja muotobetoni. Näistä uusimpana on muotobetoni, jossa tuoreeseen betonipintaan painetaan haluttu kuvio. Menetelmässä käytetty kangas antaa betonin pinnalle himmeän samettisen ulkoasun. Tekniikkaa on toistaiseksi käytetty mm. tukimuureissa.


Muotobetonimenetelmällä tehtyä betonipintaa

Merkittävä osa julkaisun sivuista käsittelee betonin pinnan suojausta ja pinnoittamista. Nimensä mukaisesti suoja-aineet, joita on vesihöyryä läpäisemättömiä ja läpäiseviä, suojaavat betonin pintaa kastumiselta tai haitta-aineilta. Muita luvussa käsiteltyjä menetelmiä ovat maalit ja paksukalvo- pinnoiteet.

Materiaalitietojen lisäksi julkaisussa on esitetty kattavasti betonialustan lujuutta, käsittelyä ja pinnoittamista koskevat standardit ja normistot, sekä pintojen ja pinnoitteiden tutkimiseen liittyvät vastaavat ohjeistukset. Osa näistä tiedoista on laajuutensa vuoksi sijoitettu liiteaineistoon.

Julkaisun liitteissä on esitetty myös betonipinnan työselitysmallit sekä elementtirakenteille että paikallavalurakenteille.