betonin kuljetus, vastaanotto ja siirrot työmaalla

Betonimassan kuljetus valmisbetonitehtaalta ja siirrot työmalla tulee järjestää siten, että betoni muottiin sijoitettuna on tasalaatuista ja hyvin tiivistettyä, eikä sitoutuminen ole alkanut ennen muottiin sijoitusta.

Ilman hidastinta valmistetun betonin tulisi olla työmaalla noin 45 minuutin kuluessa valmistuksesta, jolloin pisimmät kuljetusmatkat ilman hidastimien käyttöä ovat noin 40…60 kilometriä. Kuumabetoneilla ja tietyillä erikoisbetoneilla kuljetusmatka on selvästi tätä lyhyempi.

Työmaateiden tulee olla ajokelpoisia, riittävän kantavia ja leveitä, jotta betoninkuljetusautot sekä betonipumppuauto voivat niillä vaivatta liikkua. Betonin siirtokaluston ympärille tulee järjestää riittävästi tilaa, jotta kalusto (betonipumppu) voidaan tukea hyvin ja kuljetusautot voivat purkaa kuormansa nopeasti vastaanottosuppiloon. Viestintä siirtokaluston ja betonointiryhmän välillä on syytä suunnitella siten, että työ sujuu keskeytyksittä.

Työmaalla tulee ottaa huomioon, että betoniauto on lastattuna raskas ja työmaatien tulee olla riittävän kantava ja leveä sekä esteetön autotyypistä riippuen 3,3…4,0 m:n korkeuteen asti. Lisäksi tulee ottaa huomioon työmaalle johtavan tien mahdolliset painorajoitukset (tiet, sillat). Betoniauton kääntösäde on noin 13 m. Tilavaatimukset ovat kalusto- ja kuormakokokohtaisia.

Työmaalla purkualustan tai pumppausalustan tulee kestää koneiden paino sekä pumpun tukijalkojen pistekuormat. Tyhjennyspaikan on oltava tasainen, ja ajotien kaltevuus saa olla enintään 10 %. Talvella ajotien on oltava hiekoitettu.

Betonipumppujen ja hihnakuljettimien osalta on tarkistettava mahdollisten sähkölinjojen sijainti ja riittävät turvaetäisyydet.

Vastaanottosiilo sijoitetaan tasaiselle ja lujalle alustalle, joka on ajoväylää alemmassa tasossa. Siilon ympärille on varattava riittävästi tilaa betoniautolle.

Isoja nostoastioita käytettäessä betoniautolle pitää tehdä korotettu purkupenkka astian täyttökorkeuden vuoksi.

Tilaaja on velvollinen antamaan työmaalle saapuvalle työntekijälle, kuten betonipumpun käyttäjälle ja tarvittaessa myös betoniauton kuljettajalle, kohdeperehdytyksen ennen ensimmäistä työskentelykertaa kyseisellä työmaalla. Työmaalla työskentelevän betonipumpun käyttäjän perehdytyksestä on työmaalla oltava allekirjoitettu dokumentti. Betoniauton kuljettajalle katsotaan yleensä riittäväksi perehdytykseksi voimassa oleva työturvallisuuskortti, ellei työmaalla ole erityisiä syitä työmaakohtaiseen lisäperehdytykseen.

 

Betonin kuljetus

Massa kuljetetaan valmisbetonitehtaalta työmaalle yleisimmin pyörintäsäiliöautolla. Pöyrintäsäiliöautoja on erikokoisia ja niissä voi olla varustuksena valukouru tai siirtokuljetin. Muita

kuljetusautoja ovat mm. allasäiliöautot ja lava-autot.

Lue enemmän kuljetuskalustosta

Kuljetuskaluston valinta riippuu:

 • saatavilla olevasta kalustosta
 • kuljetusmatkasta
 • betonimassan ominaisuuksista
 • betonin vastaanottotavasta työmaalla. 

 

Kuljetuksen vaikutus betonimassan ominaisuuksiin


Notkeus 

Betonimassa jäykistyy sementin sitoutumisen ja veden haihtumisen seurauksena sekä notkistavan lisäaineen vaikutuksen lakatessa. Sitoutumis- ja haihtumisnopeuteen vaikuttavat muun muassa ulkoilman lämpötila ja kosteus, massan alkunotkeus ja ikä, massan lämpötila, sementtityyppi sekä betonimassan ja ulkoilman lämpötilan välinen ero. Notkeuden muutokset ovat sitä suuremmat mitä pidempi kuljetusaika on tai mitä suurempi osa vedestä on korvattu notkistimella. Massan korkea lämpötila nopeuttaa jäykistymistä.

Jäykistyneen betonimassan notkeus voidaan palauttaa alkuperäiseksi sekoittamalla betonimassaan notkistinta, mikä luonnollisesti edellyttää sekoitinsäiliöauton käyttöä. Jo pelkkä jälkisekoituskin notkistaa massaa jonkin verran. Työmaalla notkistimen lisäys on mahdollista, jos betonimassan sitoutuminen ei ole alkanut. Pitkillä kuljetusmatkoilla ja valun tapahtuessa hitaasti työstettävyysajan pidentämiseen käytetään hidastimia. Hidastimen kanssa voidaan käyttää myös notkistinta.


Sekoitettaessa massaan notkistinta työmaalla sekoitusajan tulee olla noin viisi minuuttia. Betonia ei saa notkistaa työmaalla vedellä, koska tällöin betonin lujuus laskee ja valuominaisuudet huononevat.

Erottuminen

Betonimassan homogeenisuus kyetään säilyttämään hyvin kuljetettaessa massaa pyörintäsäiliöautolla. Sen sijaan allassäiliökuljetuksissa betonin homogeenisyyden säilyttäminen voi tuottaa ongelmia varsinkin, jos kyseessä on pitkä kuljetusmatka ja notkea massa.

Erityisesti vetelät massat voivat erottua jo lyhyenkin kuljetuksen aikana. Massa voidaan palauttaa tasalaatuiseksi kuljetuksen jälkeen pyörittämällä säiliötä ennen kuorman purkua. Erottumista voidaan estää myös massaa stabiloivilla lisäaineilla, joita käytetään muun muassa itsetiivistyvissä betoneissa.


Ilmapitoisuus

Allassäiliökuljetuksen aikana normaalibetonin ilmapitoisuus laskee 0,5…2,0 %-yksikköä, mutta pyörintäsäiliöautolla kuljetetuissa massoissa ei ole havaittu vastaavaa ilmiötä. Erittäin notkeilla massoilla pyörintäsäiliösekoitus voi jopa hieman nostaa ilmapitoisuutta. Jotkut notkistin-huokostinyhdistelmät voivat myös nostaa massan ilmapitoisuutta varsinkin pitkillä kuljetusmatkolla.

Puristuslujuus

Kuljetus ei vaikuta betonin puristuslujuuteen, ellei massa pääse erottumaan. 

Lämpötila

Kuljetuksen aikana betonimassa jäähtyy hieman riippuen kuljetuksen kestosta, massan ja ulkoilman lämpötilaerosta sekä kuljetusauton ajonopeudesta. Betonimassan lämpötilan lasku kuljetuksen aikana tavanomaista kuljetuskalustoa käytettäessä on kuitenkin melko vähäistä. Esimerkiksi 45 minuutin ajon aikana ja 50 km/h keskimääräisellä ajonopeudella betonin ja ilman välisestä lämpötilaerosta riippuen lämpötilan lasku on noin 1…3 °C. Kuljetuksessa tapahtuvan massan jäähtymisen lisäksi massan lämpötila laskee kylmissä olosuhteissa vielä massan purkuvaiheessa, siirroissa, pumppauksessa ja valussa. Betonimassan lämpötilan laskun arvioidaan olevan kokonaisuudessaan noin 1,5…4 °C.

Lisäaineet

Huokostimia voidaan käyttää allassäiliökuljetuksissa betonimassan erottumisen ehkäisemiseksi.

Betonimassan työstettävyysaikaa voidaan lisätä useilla tunneilla hidastavilla lisäaineilla. Hidastimia saa sekoittaa vain betoniasemalla, mutta notkistimia voidaan sekoittaa hidastettuun betoniin sekoitinsäiliössä hidastusajan määräämissä rajoissa.

 

Betonin vastaanotto työmaalla

Valmisbetonin vastaanottopaikka (-paikat) tulee suunnitella jo työmaan aluesuunnitelmaa tehtäessä, jotta tilavaraukset ja purkauspaikoille johtavien ajoteiden kunto tulisi otettua huomioon.

Massan vastaanottoon vaikuttavat muiden muassa massan siirtotapa työmaalla, valettava rakenne ja sen sijainti sekä vuodenaika.

Massa voidaan vastaanottaa esimerkiksi suoraan valettavaan kohteeseen, vastaanottosäiliöön tai siirtokalustoon.

Betoninkuljetusauton seisottamista työmaalla voidaan välttää käyttämällä vastaanottosäiliötä, johon betonikuorma voidaan purkaa väliaikaisesti. Vastaanottosäiliö on tilaavuudeltaan 3…6 m3 (kuva alla). Sitä suositellaan käytettäväksi erityisesti silloin, kun valussa betonin siirtoon käytetään nosturia, dumpperia tai kottikärryjä. Vastaanottosäiliöitä on hydraulisesti ja mekaanisesti toimivia. Mekaanisia säiliöitä käytetään lähinnä pientalotyömailla. Näiden lisäksi voidaan betonin vastaanotossa käyttää nostoastioita.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vastaanottotarkastus

Betonimassan laadunvalvonta alkaa työmaalla betonin vastaanottotarkastuksella.

Valmisbetonin toimitusmääräyksissä todetaan toimituksen vastaanottotarkastuksesta ja valvonnasta muun muassa seuraavaa:

 • Vastaanottaja tarkistaa rahtikirjasta toimituksen tilauksen mukaisuuden, kuten betonin lujuusluokan, toimituksen määrän, lisäainemerkinnät jne.
 • Virheistä ja puutteista on heti ilmoitettava betonitehtaalle. 
 • Toimituksen kuittaa vastaanotetuksi tilaaja tai tilaajan valtuuttama henkilö.

 

betonimassan siirrot työmaalla 

Työmaalla betonimassa voidaan tyhjentää kuljetusautosta suoraan muottiin tai siirtää erillisellä, tilanteeseen parhaiten sopivalla kalustolla työkohteeseen. Betonimassan siirtoon on olemassa useita eri vaihtoehtoja, joista on osattava valita tilanteeseen parhaiten sopiva tapa, jotta massa saataisiin muotteihin mahdollimman nopeasti (viimeistään kahden tunnin kuluessa veden lisäyksestä. Hidastavia lisäaineita käytettäessä työstettävyysaikaa voidaan lisätä useilla tunneilla).

Suomessa käytettäviä betonimassan siirtomentelmiä ovat

 

Siirtomenetelmän valinta

Siirtomenetelmän valinta riippuu valukohteesta ja sen sijainnista sekä käytettävissä olevasta kalustosta. Kaluston valintaan vaikuttavat muun muassa

 • menetelmän soveltuminen muuhun työnkulkuun
 • työkohteen laajuus, muoto, etäisyydet ja korkeussuhteet
 • aikataulut
 • betonointinopeus
 • betonimäärä
 • työturvallisuus.

Eri siirtomenetelmille on olemassa omat käyttökohteensa, joihin ne soveltuvat parhaiten ja antavat taloudellisimman lopputuloksen. Yleistä ohjetta eri siirtotapojen soveltuvuudesta ei voida antaa, vaan menetelmät on valittava tapauskohtaisesti. Ulkoisten olosuhteiden vaikutus saattaa olla aivan ratkaiseva, ja työmaalla voidaan joutua käyttämään samaan aikaan useita eri siirtomenetelmiä.

 

Betonin siirtomenetelmät ja niiden soveltuvuus eri rakenteiden valuihin.