betonin ominaisuudet ja valinta 

Betonimassan ominaisuuksilla ja niiden oikealla valinnalla on merkittävä vaikutus betonityön onnistumisessa ja kovettuneen betonin haluttujen ominai­suuksien saavuttamisessa. Kantaviin rakenteisiin tarkoitettujen betonien laatu määritellään ensisijaisesti betonirakenteelta vaadittavien ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi rakenteelta vaadittava lujuus määrittää betonin lujuusluokan. Vaadittujen ominaisuuksien saavuttaminen varmistetaan mittaamalla.  Valmisbetonina toimitetaan yleensä vain ominaisuuksien mukaan.

Kantavien rakenteiden valuissa käytetään yleensä normaalisti kovettuvaa rakennebetonia, jonka lujuus arvostellaan 28 d:n iässä. Kylmissä olosuhteissa voidaan käyttää nopeasti ko­vet­tuvaa rakennebetonia, jonka lujuus arvostellaan 7 d:n iässä tai kuumabetonia jääty­mislujuuden tai halutun muottien purkulujuuden saavuttamiseksi. Tehokkaimmat keinot nopeuttaa lujuudenkehitystä ovat rakenteen lämmitys, lämmitetyn betonimassan käyttö tai lämpökäsittely.

Lattiat, ohuet jälkivalut, puhdasvalupinnat ja massiiviset rakenteet vaativat betonilta erikoisominaisuuksia ja erityistoimenpiteitä tuotantovaiheessa. Valmisbetonin toimittajilla on yleensä tarjolla näihin tilanteisiin asiantuntemusta, omia betonilaatuja ja ratkaisuja.

Betonimassan ominaisuuksilla ja niiden oikealla valinnalla on merkittävä vaikutus betonityön onnistumisessa ja kovettuneen betonin haluttujen ominai­suuksien saavuttamisessa. Betonilta vaadittavia ominaisuuksia ovat mm. puristuslujuus, vetolujuus, lujuudenkehitys, massan työstettävyysaika ja tiivistettävyys sekä koossapysyvyys.

Tietyissä tilanteissa betoni voidaan määritellä koostumuksen mukaan tai betonilla voi olla tietty vakiokoostumus, jonka ominaisuudet on etukäteen testattu. Koostu­muksen mukaisessa betonissa tavoitteena on noudattaa annetun koostumuksen mukaisia osa-aineiden annosmääriä ja että käytetyt raaka-aineet täyttävät asetetut vaatimukset. Koostumuksenmukaisia betoneita toimitetaan erityisesti kuivatuotteina. 

 

betonin valinta on rakennesuunnittelijan, työmaan ja betonin valmistajan yhteistyön tulos

Oikeanlaatuisen ja asetetut vaatimukset täyttävän betonin valinta on ra­ken­nesuunnittelijan, työmaan ja betonin valmistajan yhteistyön tulos. Vaativissa kohteissa joudutaan rakenteen betonille asettamat vaatimukset sekä toisaalta betonoinnin ja betonin valmistuksen vaatimukset sovittamaan yhteen ja hakemaan kokonaisuuden kannalta optimaalinen lopputulos.

Lähtökohtana on, että rakennesuunnittelija määrittelee rakennesuunnitelmissa ne betonin ominaisuudet, joita kovettuneelta betonilta rakenteessa vaaditaan. Tuoreelta betonimassalta vaadittavat omi­nai­suudet määritellään yleensä työmaalla. Työmaan betonin valinta ei saa olla ristiriidassa suunnitelmissa esitettyjen vaatimusten kanssa.

Valmisbetonin toimittajat antavat teknistä neuvontaa betonin ominaisuuk­sis­ta ja käytöstä sekä betonin valinnasta eri kohteisiin ja tilanteisiin. Betonin toimittajat tekevät tuotekehitystyötä betonin ominaisuuksien paran­tamiseksi ja tarvittaessa voidaan yhteistyössä työmaan kanssa kehittää erikoissuhteutuksia sekä tehdä ennakkokokeita ja koevaluja erityisvaatimusten täyt­tä­misek­si.