Suunnitteluhankkeen osapuolet

 

Rakennushankkeen suunnittelusta vastaa suunnittelijaryhmä, jossa on oltava edustettuna eri alojen riittävä suunnitteluasiantuntemus. Suunnittelutehtävien painotus on erilainen eri rakennushankkeissa ja hankkeissa voi olla myös muita, kuin alapuolella kuvattuja osapuolia.

 

Rakennushankkeen osapuolia

 

Suunnittelun vaativuusluokat

Suunnitteluryhmän kaikkien osapuolten tulee olla riittävän päteviä hankeen tehtäviin ja viranomaiset toteavat maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL:ssä) mainittujen suunnittelijoiden kelpoisuuden hankkeessa. Suunnittelutehtävät on jaettu maankäyttö- ja rakennuslain  (MRL 120d §) mukaisiin vaativuusluokkiin, joista on annettu ympäristöministeriön ohje YM1/601/2015.

Suunnittelutehtävien vaativuusluokkia ovat:

 • poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä (PV)
 • vaativa suunnittelutehtävä (tehtävät on rakennusvalvontaviranomaisten toimesta jaettu V ja V+ luokkiin)
 • tavanomainen suunnittelutehtävä  (T)
 • vähäinen suunnittelutehtävä

Pääosa suunnittelutehtäviastä sijoittuu V ja V+ vaativuusluokkiin. Samassa rakennushankkeessa voi kuitenkin olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä. Rakennusvalvontaviranomainen arvioi suunnittelijoiden kelpoisuuden kyseiseen suunnittelutehtävään kunkin kohteen vaativuusluokan ja ominaispiirteiden perusteella. 

Suunnittelijat

Pääsuunnittelija

Rakennushankkeessa tulee olla nimetty pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta.  Pääsuunnittelija huolehtii, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät.

Pääsuunnittelijan lakisääteisistä tehtävistä määrätään mm. seuraavissa laeissa ja asetuksissa:

Pääsuunnittelija vastaa suunnitteluryhmän työn koordinoinnista ja suunnitelmien yhteensovittamisesta. Pääsuunnittelijan on täytettävä kelpoisuusvaatimukset vähintään samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. 

Pääsuunnittelun tehtäviä on kuvattu yksityiskohtaisesti RT kortissa RT 103254 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18.
 

Rakennussuunnittelija

Rakennussuunnittelijan (arkkitehti) tehtävänä on esittää hankkeen tavoitteiden perusteella arkkitehtooninen kokonaisratkaisu.

Arkkitehtisuunnitelmat toimivat omalta osaltaan muiden suunnittelijoiden lähtötietoina.

Rakennussuunnittelijan lakisääteisistä tehtävistä määrätään mm.seuraavissa laeissa ja asetuksissa: 

Rakennussuunnittelun tehtävät on kuvattu yksityiskohtaisesti tehtäväluettelossa RT 10-103253 Arkkitehtisuun-
nittelun tehtäväluettelo ARK18.

 

 

Vastaava rakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelija vastaa rakennuksen rakenneteknisistä suunnittelutehtävistä.

Suurissa ja/tai vaativissa rakennushankkeissa rakennetekniset suunnittelutehtävät voivat eriytyä, mutta pienissä rakennushankkeissa rakennusteknisistä suunnittelutehtävistä vastaa yleensä sama suunnittelija. Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluvat perustus-, runko- ja rakenneratkaisujen suunnittelu ja rakenteiden mitoitus. Rakennesuunnittelija on lisäksi huolehdittava rakennuksen toteutettavuudesta sekä rakennusfysikaalisesta toimivuudesta sekä elementtiasennusten ja tilapäisrakenteiden työturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä.

Rakennesuunnittelun tehtävät jaetaan usein betonirakentamisen kohteissa rakenne- , geotekniseen- ja elementtisuunnitteluun. Eri tehtävät voivat olla eriytettyinä eri suunnittelutahoille.  Vastaava rakennesuunnittelija tarkastaa laadittavien valmisosasuunnitelmienn osalta, että rakenteellinen kokonaisuus vaatimusten osalta toteutuu. Erikseen sovittaessa rakennesuunnittelija voi tarkastaa laaditut valmisosasuunnitelmat ja niiden rakennelaskelmat yksityiskohtaisesti.

Rakennesuunnittelun tehtävät on kuvattu yksityiskohtaisesti kuvataan RT kortissa RT 103087 Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK18. 
 

Pohjarakennesuunnittelija

Pohjarakennesuunnittelija vastaa pohjarakennukseen liittyvien tutkimuksien tuloksista ja pohjarakenteiden suunnittelusta. Pohjarakennesuunnittelijan suunnitelmat ja tutkimukset ovat tyypillisesti muiden suunnittelijoiden lähtötietoja.

Pohjarakennesuunnittelun tehtävät on kuvattu yksityiskohtaisesti RT kortissa RT 103032 Pohjarakennesuunnittelun tehtäväluettelo GEO 18.

 
 

Valmisosa- / Tuoteosasuunnnittelija

Rakennesuunnittelusta voi hankkeesta riippuen olla eriytettynä valmisosa- / tuoteosasuunnittelu ja tällöin on määritettävä tarkasti tehtävärajat eri suunnittelijoiden välillä.

Tuoteosasuunnittelu on rakennusosan  suunnittelua toimittajakohtaisten reunaehtojen mukaisesti. Tuoteosasuunnittelun voi tehdä joko tilaajan rakennesuunnittelija tai tuoteosatoimittajan suunnittelija. Tuoteosasuunnittelu sisältää rakennelaskelmat ko. rakennusosasta sekä valmistus- ja asennussuunnitelmat.

Valmisosasuunnittelu on toimittajasta riippumattoman tehdasvalmisteisen rakennusosan suunnittelua. Valmisosasuunnittelun voi tehdä joko tilaajan rakennesuunnittelija tai valmistajan suunnittelija. Rakenteiden ja rakenneosien valmisosasuunnittelu kattaa valmistus- ja asennussuunnitelmat ja tarvittavat laskelmat projektikohtaisesti sovitun mukaisesti. 

Betonielementtien toteutussuunnittelu voi myös olla osa elementtien tuotantoa ja tällöin on erityisen selkeästi oltava määritettynä, kuka vastaa yksittäisen elementin rakenneteknisestä mitoituksesta ja tarvittavien voimasuureiden määrityksestä. Tuoteosakauppaan voi myös kuulua rakenteiden mitoitus kuormitusten perusteella ja tällainen tapaus on tyypillisesti ontelolaattojen ja muiden jännitettyjen elementtirakenteiden kohdalla.
 

Talotekniset-suunnittelijat

Lämmitys-, ilmanvaihto-, sähkö- sekä vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelu muodostavat omat erilliset suunnitte-
lualueensa. Taloteknisten suunnitelmien perusteella laaditaan mm. varaussuunnitelmat, jotka toimivat rakennesuunnittelun lähtötietoina.

Taloteknisen suunnittelun tehtävät on kuvattu yksityiskohtaisesti RT kortissa  RT 10-11290 Taloteknisen suunnittelun teh-
täväluettelo TATE18.

 

 
Muut erikoisuunnittelijat ja asiantuntijat

Rakennushankkeessa voi olla  lisäksi suunnittelun eri osa-alueiden suunnittelijoita ja erityisasiantuntijoita. Tällaisia voivat 
olla esimerkiksi:

 • palotekninen suunnittelija
 • kustannussuunnittelija
 • elinkaarisuunnittelija
 • energiatehokkuussuunnittelija 
 • lasirakenteiden suunnittelija
 • liikennesuunnittelija
 • sisäilma-asiantuntija.

Ko. suunnittelijat ja / tai asiantuntijat liitetään rakennushankkeeseen joko erikseen tai osana  muita suunnittelutehtäviä.


Ulkopuoliset tarkastajat

Erityismenettelyä voidaan edellyttää uudis-, korjaus- tai muutostyöhankkeissa, jos hanke on  erittäin vaativa ja siihen sisältyy erityisiä riskejä rakenteellista turvallisuutta, paloturvallisuutta, rakennusfysikaalista toimivuutta tai terveellisyyttä kohtaan.

Erityismenettelyllä varmistetaan, että rakennushankkeen riskit tunnistetaan ja ryhdytään toimenpiteisiin  niiden ehkäisemiseksi.  Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus on yleisin erityismenettelyn toimenpide, jossa riippumaton ja pätevä asiantuntija tarkastaa suunnitelmat ja antaa lausunnon, täyttääkö suunniteltu ratkaisu vaatimukset. Ulkopuolisen tarkastajan tulee olla vähintään yhtä pätevä kuin rakennsuhankkeen suunnittelu edellyttää suunnittelijoilta ja mielellään tarkastajan tulisi olla osallistunut vastaavaan hankkeeseen aiemmin suunnittelijana.

Tarkastus on prosessi, jota tehdään rakennesuunnittelun etenemisen mukaisessa tahdissa. 

Ulkopuolinen tarkastus tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta pystytään riittävän ajoissa varmistamaan ratkaisujen lähtötietojen (mm. kuormat) oikeellisuus.

 
​​​​​​​

palaa sivun alkuun