Betonitöiden suunnittelu ja valmistelu

Rakennuskohteen betonityöt on suunniteltava tarkasti etukäteen. Kohteen laajuus, laatuvaatimukset sekä paikalliset olosuhteet vaikuttavat suunnittelun tarkkuuteen ja laajuuteen, joten suunnitelmien muoto ja eri yksityiskohdat voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon eri tapauksissa. Kaikissa rakennuskohteissa, joissa on toteutusluokan 2 ja 3 betonirakenteita, koko kohteen betonitöistä tulee laatia dokumentoitu betonityösuunnitelma ja jokaisesta rakenneosasta valukohtainen  betonointisuunnitelma

Betonityösuunnitelma sisältää rakennushankkeen betonirakenteiden toteuttamista koskevat yleiset betonitöiden toteutussuunnitelmat. Betonityösuunnitelma on kuvaus  siitä, mitkä asiat ja miten tulee ottaa huomioon rakennuskohteen betonirakenteita tehdessä. 

Betonityösuunnitelman laatii betonityönjohtaja kiinteässä vuorovaikutuksessa rakennesuunnittelijan, muotti- ja tukitelinetoimittajan, betonitoimittajan sekä työkuntien ja työmaan muiden työnjohtajien kanssa.

Betonityösuunnitelman laadinta on jatkuva prosessi. Suunnitelmaa tarkennetaan ja tarvittaessa muutetaan ennen kutakin betonoitavaa rakennetta. Kustakin betonointiosasta laaditaan lisäksi erillinen tarkempi betonointisuunnitelma.

Betonityösuunnitelman muoto on vapaa, mutta useilla yrityksillä on valmiit mallit ja lomakkeet sen laatimiseksi. Betonityösuunnitelman mallit. Valmiiden lomakkeiden etuna on, että ne toimivat hyvänä tarkistuslistana keskeisille asioille. Lomakkeet eivät kuitenkaan välttämättä sovellu jokaiseen kohteeseen. Tärkeintä betonityösuunnitelmassa on, että se on selkeä ja riittävän yksityiskohtainen.

Betonityösuunnitelma tulee käydä huolella läpi työntekijöiden kanssa ennen työvaiheen aloittamista. Betonityösuunnitelman lähtöaineistona on joukko urakka-asiakirjoja ja muita dokumentteja, jotka suunnittelun alussa tulee käydä läpi.

BETONITYÖSUUNNITELMAn sisältö:     

Betonityösuunnitelman malli

1.KOHTEEN YLEISKUVAUS

Kohteen yleiskuvaus sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

 • projektin tunnistetiedot (työnro, nimi, osoite)
 • betonityösuunnitelman laatija (nimi, puh.nro, sposti)
 • betonitöihin liittyvän organisaation (rakennesuunnittelija, projektipäällikkö, vastaava työnjohtaja, betonityöjohtaja, muottitoimittaja, raudoitetoimittaja, betonitoimittaja, laatu-, turvallisuus jne.)
 • rakennuskohteen aikataulun ja eri rakenneosien suunnitellun valuajankohdan.

Kohteen yleiskuvaukseen liitetään kuvaus rakenteesta, työmaan aluesuunnitelma (valaistus, sähköpisteet, kulkutiet, nosturien sijainti yms.) sekä betonityöhön liittyvät rakennepiirustukset.

2. KOHTEEN BETONIRAKENTEET JA NIIDEN LAATUVAATIMUKSET
 • listaus/taulukko kohteen erilaisista betonirakenteista sekä niissä käytettävän betonin vaatimuksista kuten esim.  lujuusluokka, suunnittelukäyttöikä, kiviaineksen suurin raekoko, notkeusluokka, rasitusluokka, vesi-sementtisuhde, betonipeite ja sen sallittu mittapoikkeama sekä muut vaatimukset.

Rakenne

mitat

Lujuus

Käyttö-

ikä [v]

Rasitus-

luokka.

Toteutus-

luokka.

betonipeite [mm]

v/s

notkeus

max #

[mm]

huom.

Anturat A

600 x 600 x 300

C35/45

100

XC

2

40 (±10)

0,55

S3

32

 

 

                   

 

3. MUOTTITÖIDEN SUUNNITTELU 

Kuvaus muun muassa mille rakenteille laaditaan tarkemmat muotti- ja tukitelinesuunnitelmat ja kuka ne laatii, mitä järjestelmiä käytetään, mitä vaatimuksia esim. muottien ja tukirakenteiden purulle asetetaan. Lisäksi kirjataan muottitöiden erityisvaatimukset liittyn muottipinnan laatuun, muotin tiiviyteen jne.

4. raudoitus- ja jännitystöiden suunnittelu

Kuvaus siitä, kuka raudoitustyön tekee, millisia raudoitteita kohteessa käytetään (käytetäänkö esim. esivalmistettuja vai työmaaraudoitusta), miten raudoitukset jatketaan, asennetaan ja tuetaan, raudoitusaikataulun rakenneosittain, ohjeet raudoitustarkastukista (laajuus, tekijä ja dokumentetoini).

Jännitystöiden osalta kuvataan mun muassa mitä jännetyyppejä käytetään, kuka laatii tarkemman jännitystyösuunnitelman, kuka jänteet asentaa, miten ne tuetaan, miten ja milloin jännitystyö tehdään ja mitä eritysvaatimuksia työlle on asetettu.

5. Liikunta- ja työsaumat

Kuvaus mahdollisisten liikunta- ja työsaumojen sijainnista, laatuvaatimuksista ja  tarkastuksista.

6. betonointisuunnitelma

Kustakin rakenteesta tai valusta laaditaan oma valukohtainen betonointisuunnitelma, mikä sisältää mm.:

 • perustiedot valettavasta rakenteesta
 • betonin toimittajan yhteystiedot
 • perustiedot betonin ominaisuuksista
 • betonointityöryhmän kokoonpanon;  työnjohto ja valvonta
 • betonointikaluston ja -välineet, varakalusto
 • tehtävät tarkastukset ennen valua
 • valuolosuhteet; vaatimukset, sääennusteet
 • betonimäärän, betonointinopeuden, valutavan ja -paksuuden, nousunopeuden, tiivistyksen, pinnan tasauksen jne.
 • laadunvarmistustoimenpiteet
 • jälkihoitotoimenpiteet
 • lujuudenkehityksen seurantamenettely, muotinpurkulujuuden ja  -iän
 • erikoistoimenpiteet; talvibetonointi, massiivivalu jne.

Betonointisuunnitelman malli.

Betonityösuunnitelmaan kirjataan, kuka betonointisuunnitelmat laatii, mitä tietoja betonointisuunnitelman tulee sisäsältää, mitä standardeja työssä noudatetaan , miten betonityöt dokumentoidaan ja arkistoidaan. 

Lisäksi jokaisesta valusta laaditaan betonointipöytäkirja.

Valukohtaiset betonointisuunnitelmat ja -pöytäkirjat liitetään betonityösuunnitelmaan sitä mukaan kun niitä syntyy.

Betonityösuunnitelmaan voidaan lisäksi kirjata muita, esimerkiksi betonityöselitykseen kirjattuja, betoniin kohdistuvia vaatimuksia ja ohjeita. Tällaisia ovat esimerkiksi betonin lämpötilaan liittyvät vaatimukset.

Lue lisää betonoinnista.

 
7. JÄLKIHOITO, jälkituenta ja MUOTTIEN PURKAMINEN

Jälkihoidon osalta betonityösuunnitelmaan kirjaan kunkin rakenteen osalta muun muassa

 • jälkihoitoluokat
 • jälkihoitomenetelmät, -materiaalit ja aineet
 • suojaus- ja lämmitystoimenpiteet
 • lujuudenkehityksen seurantamenetelmät
 • kauanko jälkihoitoa jatketaan
 • milloin muotit voidaan purkaa
 • ohjeet tarvittavasta jälkituennasta ja sen kestosta
 • kuka jälkihoidosta ja -tuennasta vastaa.
 
8. LÄMPÖTILAN  ja lujuudenkehityksen HALLINTA

Betonityösuunnitelmaan kirjataan betonin lämpötilaan liittyvät rajoitukset ja vaatimukset sekä toimenpiteet lämmönkehityksen hallitsemikseksi.  Ennakkosuunnittelu on erityisen tärkeää valettaessa kylmissä olosuhteissa tai massiivisia rakenteita. 

Suunnitelmaan kirjataan myös, miten rakenteiden lämpötilaa seurataan.

9. LAADUNVARMISTUS

Laadunvarmistuksen osalta betonityösuunnitelmaan kirjataan muun muassa

 • rakenne-, muotti- ja tuentasuunnitelmiin sekä raudoituksiin liittyvät tarkastukset, mittaukset ja hyväksynnät (kuka tekee ja hyväksyy)
 • betonitoimittajalle asetetut laatuvaatimukset
 • betonille tehtävät tehtävät tarkastukset ja mittaukset, tarkastusten tekijä, dokumentointi
 • betonointityöhön liittyvät laadunvarmistustoimenpiteet
 • tarkastusten tekijät.
 
10. TYÖTURVALLISUUS

Työturvallisuuden osalta betonityösuunnitelmaan kirjataan muun muassa

 • työturvallisuuskoordinaatin nimi ja yhteystiedot
 • vaaditut henkilökohtaiset suojaimet
 • toimenpiteet muotti-, raudoitus-, jännitys- ja betonitöiden turvallisuuden varmistamiseksi sekä vastuuhenkilön nimi yhteystietoineen
  • putoamissuojaus
  • telinetarkastukset
  • turvalliset nousutiet telineille
  • liukkaudenesto
 • valaistuksen varmistaminen
 • ensiaputoimepiteet
 • palontorjuntatoimenpiteet
 • aluesuunnittelu.
11. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET, OLOSUHDE- JA KOSTEUDENHALLINTA

 

12. HANKINTASUUNNITELMA, TALOUDELLISET LASKELMAT

Materiaalimenekit, työvoima, kalusto jne.