betonityöt 

Tässä osiossa käsitellään varsinaiseen betonointiin liittyviä asioita sisältäen mm. betonin kuljetuksen, vastaanoton ja siirron sekä itse betonin valamiseen ja tiivistämiseen liittyviä perusperiaatteita sekä yleisesti että rakennekohtaisesti.

Betonitöiden vaiheet ovat seuraavat:

Aloittavat/valmistelevat työt

 • Aloituspalaveri (työjohto ja työntekijät)
  • Käydään läpi mm. betonoinnin aikataulu, kalusto, työmetelmät, betonointisuunnitelmat, laadunvarmistus ja turvallisuusasiat.
  • Varmistetaan, ettei betonoinnin ja sen aputöiden yhteydessä ole päällekkäisiä työturvallisuutta ja työterveyttä haittaavaa tai vaarantavaa työvaihetta.
  • Palaverista laaditaan muistio.
 • Suunnitelmien tarkastaminen
  • Varmistetaan, että työssä on käytössä tarvittavat uusimmat suunnitelma-asiakirjat.
 • Työntekijöiden perehdyttäminen
  • työhön, työkohteeseen sekä työmaan olosuhteisiin (esim.työkohteen lähellä oleviin, muihin käynnissä oleviin töihin)
  • laatuvaatimuksiin ja laadunvarmistusmenetelmiin
  • työturvallisuusriskeihin ja -toimiin.
 • Työkohteen vastaanottotarkastus  (aloitusedellytysten varmistaminen)
  • Muotti- ja raudoitustyöt tehty, tarkastettu ja hyväksytty.
  • Muotit ovat puhtaat, varaukset ja putkitukset asennettu
  • Kulkureitit, pumppuauton pystytyspaikka ja pumppulinjat ovat turvalliset.
  • Tarkastuksesta laaditaan muistio, johon merkitään  havaitut virheet ja puutteet. Virheet ja puutteet korjataan ja tarkastetaan ennen töiden aloittamista.
 • Työkohteeseen järjestetään sähkö, valaistus ja tarvittavat jäteastiat.
 • Kaluston, työvälineiden ja materiaalinen siirto työkohteeseen ja niiden tarkastaminen
  • Varmistetaan, että koneet, laitteet, työtelineet ja siirtovälineet ovat kohteeseen sopivia, tarkastettuja, toimivia ja turvallisia.
 • Varmistetaan, että olosuhteet ovat sellaiset,  että työssä saavutetaan vaadittu laatutaso.

Betonin vastaanotto ja siirto 

 • Pumppaamalla
  • Varmistetaan pumppuauton pystytyspaikka, kuten ulottumat, maaperän kantavuus, auton sijoittelu, siten että tukijalat saadaan ääriasentoon sekä työmaaliikenteen turvallisuus betonoinnin aikana. 
  • Suunnitellaan ja rakennetaan betonipumppauksen pumppulinja.
  • Työskentelypaikan ja ohjauspaikan välillä tulee olla näkö- tai radiopuhelinyhteys. 
  • Betoni pumpataan autosta työkohteeseen. Pumppaus aloitetaan kohteen kauimmaisesta pisteestä.
  • Betoni ohjataan pumppausletkulla muottiin.
  • Pumpun suuren tehon vuoksi on huolehdittava, ettei valun nousunopeus kasva liian suureksi.
 • Nostoastialla
  • Nostoastia täytetään välisiilosta tai suoraan betoniautosta.
  • Astia siirretään esim. nosturilla työkohteeseen, jossa se tyhjennetään muottiin.
  • Pudotuskorkeus saa olla enintään 1,0…1,5 m erottumisen välttämiseksi. Tarvittaessa käytetään valuputkea tai -sukkaa.
  • Työskentelypaikan ja ohjauspaikan välillä tulee olla näkö- tai radiopuhelinyhteys.

Betonointi 

Lopettavat työt