muottityön turvallisuus

Työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö (Työturvallisuuslaki) edellyttää, että muottityön eri vaiheista tehdään suunnitelmat, kun käytetään muotteja, jotka painonsa tai kokonsa vuoksi edellyttävät nostoapuvälineiden käyttöä. Suunnitelmassa on esitettävä turvallisuustoimenpiteet ainakin:

Muottien painot ja nostokohdat on merkittävä selkeästi. Suunnitelmassa on otettava huomioon muotin valmistajan ja/tai maahantuojan ohjeet. Korkeiden muottien ja tukitelineiden asennustyössä on suunniteltava putoamissuojaus sekä huolehdittava putoamissuojaukseen liittyvistä toimenpiteistä ja turvallisista nousu- ja kulkuteistä.

Muottiurakoitsijat laativat tarvittavat turvallisuussuunnitelmat ennen muottityön aloittamista. Päätoteuttaja tarkastaa, korjaa ja hyväksyy suunnitelmat ennen työn aloitusta. Päätoteuttaja, muottitoimittaja ja muottiurakoitsija voivat laatia turvallisuussuunnitelmat myös yhteistyössä.

Muottityösuunnitelman yhtenä osana selvitetään muottityön vaaratekijät ja vaarallisista töistä laaditaan erilliset suunnitelmat. Suunnitelmat tulee saattaa työntekijöiden tietoon ja valvotaan, että työt toteutetaan suunnitelmien mukaan.

Ennen töiden aloittamista

 • tarkistetaan suunnitelmat
 • tarkastetaan muottikaluston, koneiden, laitteiden ja henkilökohtaisten suojainten kunto ja määrä
 • perehdytetään työntekijät  muottityöhön.

Betonin kovettumiselle varataan riittävä aika ja lämmityksessä varmistetaan paloturvallisuus. Töitä ei aloiteta, jos olosuhteet eivät ole turvalliset.

Muottityöhön opastuksen sisältö vähintään:

 • lakisääteinen työhön opastus
 • työmaan muottityösuunnitelma
 • muottitoimittajan ohjeet
 • turvallinen muottityö.

 

Työmaan olosuhteiden huomioon ottaminen

Rakennesuunnittelijan, muottisuunnittelijan tai muottitoimittajan tulee ottaa työmaan olosuhteet huomioon siten, että valittu muottijärjestelmä ja työtapa soveltuvat kyseiselle työmaalle. Muottityösuunnitelmat täydentyvät työmaan edetessä, mutta ennen töiden aloittamista suunnitelmien tulee olla valmiit ja rakennuttajan hyväksymät.

Teline-, työtaso- ja kulkutiejärjestelyistä tulee pitää työmaalla huolta koko ajan. Muottien varastointi- ja nostopaikkojen sekä nostokaluston tulee olla kunnossa. Henkilökohtainen turvavarustus ja huolellinen työsuoritus lopulta varmistavat turvallisen työnteon.

Muottityö on yleensä ulkotyötä ja työskentelyolosuhteet saattavat muuttua nopeasti. Muottityöhön vaikuttavia säätekijöitä ovat pakkanen, lumi- ja vesisade, tuuli, liukkaus, pimeys ja hämärä sekä kuumuus ja kirkas auringonpaiste. Työskentelyolosuhteiden tulee olla muottityölle turvallisia. Sääolosuhteet on aina tarkastettava sääennusteista (esim. Ilmatieteenlaitokselta)  ennen töiden aloittamista.

Muottien nostotyö tulee keskeyttää aina, kun olosuhteet aiheuttavat poikkeuksellista vaaraa. Tällaisia tilanteita voivat ovat esimerkiksi rankkasade, sakea lumipyry tai kova tuuli. Muottityötä voidaan jatkaa ylläpitävillä töillä, vaikka nostotyö keskeytyy. Talvella muottityössä tapaturmariski on erityisen suuri. Sääennuste tulee tarkistaa nostoja suunniteltaessa ja talvella tulee huolehtia lumen poistosta, liukkauden torjunnasta ja riittävästä valaistuksesta.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muottitöihin liittyvät yleisimmät vaarat

Muottitöiden osalta turvallisuusriskien arviointi tehdään muottityösuunnitelmassa. Muottityösuunnitelman laatiminen on päätoteuttajan vastuulla. Muottisuunnittelijan ja urakoitsijan tulee osallistua muottityösuunnitelman laatimiseen.

Yleisimpiä muottitöihin liittyviä vaaroja ovat

 • muotin kaatuminen
 • muotin putoaminen tai heiluminen nostoissa
 • muotin ja rakenteiden väliin puristuksiin joutuminen
 • henkilöiden putoaminen, liukastuminen ja kompastuminen.

Työtä ei saa aloittaa ennen kuin turvallisuutta vaarantava riski on poistettu.

Korkean työturvallisuusriskin töitä ovat muiden muassa

 • työskentely yli 2 m korkeilla telineillä ja nostimilla
 • työskentely keskeneräisellä holvilla 
 • tavanomaisesta poikkeavat nostot.

Erityistä vaaraa aiheuttavia töitä ovat

 • rakenteiden ja rakenneosien purkutyöt
 • raskaiden esivalmisteisten osien kokoamiseen liittyvät työt.

 

Korkealla työskentely

Rakennustyömaalle laaditaan aina putoamissuojaussuunnitelma, jossa kartoitetaan putoamisriskit, selvitetään, miten putoaminen estetään sekä miten suunnitelma toteutetaan. Laki vaatii puotoamissuojauksen, kun ollaan korkeammalla kuin 2 m tai putoaminen voi tapahtua vaaralliseen paikkaan. Myös matalimmissa korkeuksissa on kuitenkin syytä suojautua.

Putoamissuojaus voidaan jakaa

 • putoamisen estäviin rakenteisiin
 • henkilökohtaiseen putoamissuojaukseen.

Ensisijaisesti pyritään rakentamaan putoamisen estävät rakenteet kuten esimerkiksi suojakaide. Suojakaiteessa on aina ylä- ja välijohde sekä jalkalista.

Muottitöissä tulisi käyttää muottijärjestelmiä, joissa on putoamissuojarakenteet. Jos putoamisvaaraa ei voida poistaa suojarakenteilla tms., käytetään henkilökohtaisia putoamissuojaimia.

 

Nostot, koneet ja laitteet

Muottityössä nostetaan muottikalustoa, telineitä ja erilaisia työvälineitä ja tarvikkeita. Lisäksi voidaan tehdä henkilönostoja, joissa riskit ovat erityisen suuret. Koneiden tai laitteiden osalta varmistetaan, että tarkastukset ovat voimassa.

Tuuli ja huono sää vaikeuttavat nostoja.

 

Portaat, työtasot ja tikkaat

Väliaikaisina kulkuteinä voidaan käyttää porrastorneja tai portaita. Porrastornit kootaan kyseisen telinetyypin ohjeiden mukaisesti ja telineet tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Portaat varustetaan aina kaiteilla, sekä käsi- että välijohteella.

Tikkaiden käyttö työskentelyyn ei ole sallittua. Nojatikkaat korvataan esimerkiksi kaiteilla varustetuilla, nopeasti asennettavilla teräsrapuilla.

 

Kuilut ja aukot

Muotti- ja valutyön edetessä syntyy kuiluja ja aukkoja. Nämä on peitettävä suojakansilla tai putoaminen on estettävä muilla keinoin esim. suojakaiteilla.

 
Työvälineet

Työmaalla on huolehdittava, että käytettävät työvälineet ovat tarkoitukseen sopivia ja hyväksyttyjä sekä asianmukaisesti tarkastettu. Rikkinäisillä työvälineillä ei saa työskennellä missään olosuhteissa. Korkealla työskennellessä työvälinen puotoaminen mahdollisesti alla olevien henkilöiden päälle on estettävä.

 

Työn suunnittelu ja tapaturmien ennaltaehkäisy

Muottisuunnittelija laatii muottityöstä toteutussuunnitelman ja antaa suunnitelmissa tarvittavat ohjeet turvalliseen toteutukseen. Työmaalla muottityön toteutus ja kalusto suunnitellaan annetuilla lähtötiedoilla ja sovitetaan työmaan muiden suunnitelmien kanssa yhtenäiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Muottien nostot tulee suunnitella huolellisesti ennen varsinaisen asennustyön aloittamista. Nostotöistä laaditaan tarvittaessa nostosuunnitelma yleensä päätoteuttajan johdolla. Suunnitteluun osallistuvat kyseisten töiden urakoitsijat, nosturinkuljettaja ja rakennesuunnittelija, joka laatii nosto-ohjeet. Vaativia nostotöitä varten on aina laadittava erillinen nostotyösuunnitelma. Nostoissa tulee käyttää kapasiteetilta riittävää nostokalustoa ja tarkoitukseen soveltuvia nosto- ja nostoapuvälineitä. Lisäksi on huolehdittava, että nostoista ei aiheudu vaaraa työntekijöille.

Rakennushankkeen päätoteuttaja vastaa putoamissuojauksen suunnittelusta. Päätoteuttaja kartoittaa työmaan eri rakentamis- ja asennusvaiheet sekä niihin liittyvät putoamisriskit. Kartoituksen pohjalta suunnitellaan toimenpiteet putoamisriskien välttämiseksi. Suunnitelmasta ilmenee suojauksen asennus- ja mahdollisesti myös purkamisajankohta sekä putoamissuojauksen aikaiset työt. Suunnitelmassa määritellään myös toimenpiteet putoamissuojauksen ylläpitämiseksi ja nimetään vastuuhenkilö. Suunnitelmassa todetaan tahot, jotka tulee perehdyttää työmaahan kohteen putoamissuojaussuunnitelman avulla.

 

Muottityön aloitus

 
Työhön perehdyttäminen ja työn aloituspalaveri

Aloituskokouksessa läpikäytäviä asioita ovat mm. muottien siirto- ja nostoreitit, muiden työntekijöiden varoittaminen tai kulun estäminen työskentelyalueelle, telineiden ja kulkuteiden puhdistus jäästä ja lumesta sekä telineiden tarve.

Suunnitelmista selvitetään muottien asennus- ja purkujärjestys sekä tuenta raudoituksen ja valun aikana.  Selvitetään myös muotteihin kiinnitettävät telineet ja suojakaiteet. Selvitetään muotin ja valetun rakenteen tuenta muotin purun yhteydessä. Muottitoimittaja antaa tarvittaessa perehdytyksen muottisuunnitelmaan ja muottijärjestelmään.

Varmistetaan, että nosturin tarkastukset ovat voimassa. Nostoapuvälineistä tarkastetaan tunnistetiedot sekä suurin sallittu kuorma, sallitut nostokulmat ja muut turvallisen nostamisen edellyttämät merkinnät. Tarkastetaan muottien nostopisteet, suurimmat muottien nostopainot ja nostoetäisyys, nosturin nostokyky, maapohjan kantavuus ja mahdolliset esteet kuten sähkölinjat. Nostoissa käytetään asennusköyttä, jolla voidaan estää muotin pyöriminen tuulessa.

Kohteen vastaanotto, puutteiden korjaus

Työt voidaan aloittaa vasta, kun turvallisuutta vaarantavat puutteet on korjattu. Valun aikana estetään muiden urakoitsijoiden liikkuminen nostoreiteillä ja betonipumpun puomin vaara-alueella. Valettavan rakenteen alla ei saa työskennellä.

Muotitusjärjestys ja muottien kierto

Muotitusjärjestys suunnitellaan siten, että muottien tuenta voidaan tehdä riittävän tukevasti ja muottitoimittajan ohjeiden mukaisesti. Muottien purku ja siirto uuteen paikkaan suunnitellaan ja toteutetaan niin, että nostoreitit ja kalusto ovat turvalliset.

Laatuvaatimukset, aikataulu

Ennen töiden aloittamista selvitetään kohteen erityisvaatimukset ja muottitoimittajan työohjeet. Työmaan johdon kanssa käydään läpi muiden urakoitsijoiden aikataulut ja koordinoidaan muottityö muihin aikatauluihin.

Materiaalit, tarvikkeet, koneet ja laitteet

Suunnitelma-asiakirjoista selvitetään materiaalivaatimukset ja varmistetaan, että työmaalle tulleet materiaalit vastaavat vaatimuksia. Koneille ja laitteille tehdään käyttöönottokatselmukset. Varmistetaan, että muottien irrotusaineet ovat käyttökohteeseen soveltuvia ja  käyttöturvallisuustiedotteet ovat työmaalla. Käytetään ympäristöystävällisiä ja työntekijöille turvallisia muotinirrotusaineita.

Telineet, kulkutiet, sähköistys ja valaistus sekä sääolosuhteet

Töitä ei saa aloittaa, jos olosuhteet eivät ole turvalliset. Puutteiden korjauksista sovitaan päätoteuttajan työnjohdon kanssa.

Lämmitettyjen muottien paloturvallisuus

Varmistetaan muotin ja ympäröivien rakenteiden paloturvallisuus ja tarvittaessa järjestetään vartiointi. Noudatetaan lämmitinvalmistajan ja viranomaisten ohjeita sekä tarkastetaan laitteet ennen käyttöönottoa.

Työskentely muotin läheisyydessä

Raudoitustyön aikainen muottien tuenta varmistetaan tarvittaessa muottisuunnittelijalta.

Raudoitteiden ja muottisiteiden päät suojataan tai taivutetaan niin, että niistä ei aiheudu vaaraa. Valun aikana vältetään työskentelyä muotin välittömässä läheisyydessä. Muilta työntekijöiltä estetään pääsy vaarallisiin paikkoihin.