Betonin kosteus ja kuivuminen

Betoni sisältää aina kosteutta. Kosteus on peräisin betonin valmistamiseen käytetystä vedestä sekä betoniin ympäristöstä siirtyneestä nestemäisessä tai kaasumaisessa muodossa olevasta kosteudesta.

Betonille itselleen kosteudesta ei yleensä ole haittaa, vaan päinvastoin: betonista tulee yleensä sitä lujempaa, mitä kosteammissa olosuhteissa sitä säilytetään. Hyvän kosteudensietokykynsä ansiosta betonista valmistetaan monia kosteuden ja veden kanssa kosketuksissa olevia rakenteita kuten esimerkiksi siltoja, patoja, putkia, perustuksia, paaluja jne.

Veden mukana betoniin voi kuitenkin kulkeutua betonille haitallisia aineita varsinkin, jos betonin huokosrakenne on avoin. Vesi voi myös jäätyessään vaurioittaa betonia, jos betonin suojahuokossuhde ei ole riittävä ottamaan vastaan veden jäätymisen aiheuttaman tilavuudenmuutoksen synnyttämää painetta (lue lisää betonirakenteiden säilyvyydestä).

Betonin kosteus voi myös aiheuttaa vaurioita betoniin yhteydessä oleviin muihin kosteusherkkiin materiaaleihin. Tällaisia ovat muun muassa puiset runkorakenteet sekä erilaiset kosteusherkät lattia- ja seinäpinnoitteet ja -päällysteet kuten esimerkiksi muovimatot ja parketit. Puiset runkorakenteet tuleekin eristää betonista, ja ennen päällystys- tai pinnoitustyöhön ryhtymistä on varmistettava, että betonirakenne on riittävän kuiva. Jos lattiarakenteessa on kosteutta, joka ei pääse poistumaan riittävän nopeasti suhteessa lattiapäällysteen kosteudensietokykyyn, seurauksena voi olla kosteusvaurio. Tyypillisiä vaurioita ovat muun muassa päällysteen irtoaminen, värjäytyminen, hajuhaitta sekä terveydelle haitalliset mikrobit ja kemialliset emissiot.

Betonirakenteiden kosteudenhallinta on oleellinen osa rakennustyömaan kosteudenhallintaa. Kosteudenhallinnalla pyritään varmistamaan, ettei betonin kosteus aiheuta rakenteille eikä rakennuksen käyttäjille myöhemmin ongelmia. Kosteudenhallinta on tärkeää erityisesti päällystettävissä betonilattioissa, joissa betonin riittävä kuivuminen on varmistettava ennen päällystystyöhön ryhtymistä.