Rakeisuus

eng. grading

Rakeisuudella tarkoitetaan kiviaineksen sisältämien erisuuruisten rakeiden määrien painosuhteita. Rakeisuus määritetään seulomalla kiviaines standardin SFS-EN 933-1 mukaisesti. Seulontamenetelmässä kiviaines jaetaan seulasarjan avulla raekokoluokkiin, joista lasketaan eri raekokojen määrät massaprosentteina. Tulos esitetään joko taulukkona tai graafisesti kumulatiivisena jakautumana.


​​​​​​​Kiviaineksen kuivaseulontalaitteisto ja erään kiviaineksen rakeisuus esitettynä graafisesti, vasemman puoleinen kuva: Tarja Merikallio