TAvoitelujuus

eng. target strength

Käytettävän betonin puristuslujuuden tulee ylittää nimellislujuudet riittävällä marginaalilla. Tämän marginaalin tulee olla vähintään niin suuri, että vaatimustenmukaisuuden ehdot täytetään. Valittava marginaali riippuu koetulosten odotettavissa olevasta hajonnasta sekä siitä, arvioidaanko vaatimustenmukaisuutta jatkuvan vai alkuvaiheen vaatimusten mukaan. On suositeltavaa, että marginaali olisi noin kaksi kertaa oletetun standardipoikkeaman suuruinen eli valmistusolosuhteista, osa-aineista ja tulosten hajontaa koskevista taustatiedoista riippuen vähintään 6...12 MN/m2. Betoninsuhteitustehtävissä tavoitelujuuskertoimena (kt) on käytetty arvoa 1,2.