Toteutusasiakirja

eng. execution document

Toteutuseritelmä, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään eurokoodia.